Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατά ΕΓΣΑ ’87. Το τοπογραφικό διάγραµµα το συναντάµε σε αρκετές εφαρµογές, οι συνηθέστερες είναι οι ακόλουθες :

1. Στην έκδοση οικοδοµικών αδειών,
2. Στα συµβόλαια σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές
3. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού
4. Σε κυκλοφοριακές συνδέσεις
5. Σε χαρακτηρισµό έκτασης
Για ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι μία περιεκτική τοπογραφική μελέτη, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
• Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό (Total Station) ή και με συνδυασμό και των δύο.
• Εργασία γραφείου (επεξεργασία και έλεγχος της ποιότητας των μετρήσεων, σχεδιαστική απόδοση).
• Έρευνα του μηχανικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του ακινήτου, όρων δόμησης, περιμετρικής ζώνης οικισμού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.
Τα περιεχόµενα ενός τοπογραφικού διαγράµµατος, συνοψίζονται στα ακόλουθα : • Έλεγχος εφαρµογής τίτλων ιδιοκτησίας
• Αποτύπωση περιοχής οικοπέδου
• Πλήρης αποτύπωση οµόρων και αποτύπωση όψεων υπόλοιπων οικοπέδων του οικοδοµικού τετραγώνου
• Αναγραφή συν/νων και υψοµέτρων των κορυφών του οικοπέδου µε διαστάσεις στις πλευρές του και το εµβαδόν του
• Αναγραφή συν/νων των κορυφών των οµόρων οικοπέδων µε διαστάσεις στις πλευρές τους και το εµβαδόν τους
• Σχεδίαση οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών µε το πλάτος των προκηπίων
• Σχεδίαση κάτοψης του υπό ανέγερση κτίσµατος (αν πρόκειται για έκδοση οικοδομικής αδείας) µε τις διαστάσεις των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του οικοπέδου
• Σχεδίαση υψοµετρικών καµπύλων αν το επιτρέπει η κλήση του ακινήτου
• Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφηµα

Το γραφείο μας συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) .Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του, είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψή του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί (οικοδομική άδεια, συμβόλαιο, κ.τ.λ.).

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο