Η σωστή στατική μελέτη ενός κτιρίου ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές όπως η  χώρα μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ασφαλείας.   Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικής μελέτης για :
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Σύμμικτες Κατασκευές
Παράλληλα αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατά την διαδικασία της κατασκευής για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.
Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί και συγκεκριμένα :
Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί και συγκεκριμένα :
 • ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)
 • ο Κτιριοδομικός κανονισμός
 • ο Αντισεισμικός κανονισμός
 • ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Περιγραφή του έργου
 • Είδος των φορέων, σύστημα θεμελιώσεως κ.λ.π.
 • Τις μεθόδους υπολογισμού
 • Τις παραδοχές των φορτίσεων του υπολογισμού
 • Την ποιότητα των υλικών κατασκευής
 • Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως
 • Την περιοχή σεισμικότητας, το συντελεστή σπουδαιότητας και τον σεισμικό συντελεστή
 • Τα πάχη επικαλύψεως των οπλισμών
 • Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
Τα στατικά σχέδια του φέροντος οργανισμού σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή.