Η οικοδοµική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οικοδοµική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δηµόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. διαµορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δένδρων κλπ. Εκδίδεται πλην εξαιρέσεων από τα αρµόδια πολεοδοµικά γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε στην Τοπική αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθµού.

  1. Προκαταρκτικές εργασίες: Συλλογή στοιχείων για την ετοιμασία του φακέλου της αδείας καταρχήν µε την απαραίτητη -για την υποβολή του φακέλου- πληρότητα, δηλ. εγκρίσεις υπηρεσιών, στοιχεία ιδιοκτήτη (αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας κλπ), προϋπολογισµό έργου (υπολογισµός αµοιβών/φοροτεχνικών), προς υπογραφή έγγραφα (αίτηση αδείας, δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης κλπ). Τέλος εκπόνηση τουλάχιστον των απαραίτητων -για την πρωτοκόλληση του φακέλου- µελετών
  2. Πρωτοκόλληση φακέλου στην πολεοδοµία: Απαραίτητη διαδικασία αποτελεί ο προέλεγχος του φακέλου µε σκοπό τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου ως προς τα απαραίτητα έγγραφα, µελέτες κλπ που πρέπει να περιλαµβάνει. Κατόπιν αυτού ο φάκελος πρωτοκολείται.
  3. Έλεγχος φακέλου/µελετών: Ελέγχονται οι µελέτες από την υπηρεσία καθώς αυτές πρέπει να εκπονούνται σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές και πολεοδοµικές διατάξεις. Η συνήθης σειρά ελέγχου µελετών είναι: τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά/παθητική πυροπροστασία/ΕΠΑΕ, στατικά, µηχανολογικά, φοροτεχνικά
  4. Έκδοση οικοδοµικής αδείας: Αφού γίνει και ο έλεγχος των φοροτεχνικών της άδειας όπου ελέγχονται οι αµοιβές του/των µηχανικών, οι προκαταβλητέοι φόροι (ΦΕΜ) που αφορούν τις αµοιβές τους, οι εισφορές στο ΤΣΜΕ∆Ε που αφορούν τόσο τις αµοιβές των µηχανικών όσο και τον προϋπολογισµό του έργου, τα φοροτεχνικά της οικοδοµικής αδείας, ανταποδοτικό τέλος προς την υπηρεσία της πολεοδοµίας, η προκαταβολή στο ΙΚΑ κατά την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ, γίνεται έλεγχος επιπλέον των ΣΑΥ-ΦΑΥ (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας αντίστοιχα) και των ΚΚΟ (ελάχιστο κόστος κατασκευών) και κατόπιν εκδίδεται η οικοδοµική άδεια. Κατά το στάδιο έκδοσης της έκδοσης της οικοδοµικής αδείας επανελέγχονται τα τοπογραφικά.
Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κτιρίου, αλλά και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών. Στο κόστος μιας οικοδομικής άδειας συμπεριλαμβάνονται:
  • Οι αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των μελετών.
  • Οι εισφορές προς το δημόσιο και τρίτους φορείς.
  • Οι αμοιβές της υποχρεωτικής επίβλεψης.

Σε αρκετές περιπτώσεις η οικοδομική άδεια αντιμετωπίζεται ως μια γραφειοκρατική διαδικασία τυπικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση αυτή πέραν του ότι σαφώς και κρίνεται λανθασμένη, αποτελεί βασικό λόγο για τη χαμηλή ποιότητα κατασκευής πολλών νέων κτιρίων.

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο